Sự linh ứng khi đọc chú Đại Bi

Thần Chú Đại Bi được rút ra từ kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Ra Ni, do chính Đức Phật Thích Ca diễn nói trong một pháp hội, trước mặt đông đủ các vị Bồ Tát, Thinh văn, Thánh chúng, Trời, Thần, Thiên, Long, các Đại thánh tăng như Ma Ha Ca Diếp, A Nan… Bồ Tát Quán Thế Âm vì tâm đại bi đối với chúng sanh, muốn cho “chúng sanh được an vui, được trừ tất cả các bệnh, được sống lâu, được giàu có, được diệt tất cả nghiệp ác tội nặng, được xa lìa chướng nạn, được tăng trưởng công đức của pháp lành, được thành tựu tất cả các thiện căn, được tiêu tan tất cả sự sợ hãi, được mau đầy đủ tất cả những chỗ mong cầu” mà nói ra Thần Chú này. Sự linh ứng khi đọc tụng chú Đại bi:
 • Một là không bị chết vì đói khát, khốn khổ;
 • Hai là không bị chết vì gông, tù, đòn roi;
 • Ba là không bị chết vì oan gia thù nghịch;
 • Bốn là không bị chết vì chiến trận tương tàn;
 • Năm là không bị chết vì cọp, sói, ác thú tàn hại;
 • Sáu là không bị chết vì trúng độc rắn, rết, bò cạp;
 • Bảy là không bị chết vì nước cuốn, lửa thiêu;
 • Tám là không bị chết vì trúng phải độc dược;
 • Chín là không bị chết vì cổ độc tác hại;
 • Mười là không bị chết vì điên loạn, mất trí;
 • Mười một là không bị chết vì núi lở, cây ngã, vách đá sụp;
 • Mười hai là không bị chết vì kẻ ác thư ếm;
 • Mười ba là không bị chết vì tà thần, ác quỷ thừa cơ làm hại;
 • Mười bốn là không bị chết vì ác bệnh triền thân;
 • Mười lăm là không bị chết vì tự sát, tự tử.

Nội dung chú Đại Bi

 1. Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da
 2. Nam mô a rị da
 3. Bà lô yết đế thước bát ra da
 4. Bồ đề tát đỏa bà da
 5. Ma ha tát đỏa bà da
 6. Ma ha ca lô ni ca da
 7. Án
 8. Tát bàn ra phạt duệ
 9. Số đát na đát tả
 10. Nam mô tất kiến lật đỏa y mông a lị da
 11. Bà lô kiết đế thất phật ra lăng đà bà
 12. Nam mô na ra cẩn trì
 13. Hê rị ma ha bàn đà sa mế
 14. Tát bà a tha đậu du bằng
 15. A thệ dựng
 16. Tát bà tát đá, na ma bà tát đa na ma bà già
 17. Ma phạt thị đậu
 18. Đát điệt tha, án
 19. A bà lô hê
 20. Lô ca đế
 21. Ca ra đế
 22. Di hê rị
 23. Ma ha bồ đế tát đỏa
 24. Tát bà tát bà
 25. Ma ra ma ra
 26. Ha hê ma hê, rị đà dựng
 27. Cu lô cu lô yết mông
 28. Độ lô độ lô phạt già ra đế
 29. Ma ha phạt già ra đế
 30. Đà la đà la
 31. Địa lỵ ni
 32. Thất phật ra da
 33. Giá ra giá ra
 34. Ma ma phạt ma ma
 35. Mục đế lệ
 36. Y hê di hê
 37. Thất na thất na
 38. A ra sam phật ra xá lợi
 39. Phạt sa phạt sam
 40. Phật ra xá da
 41. Hô lô hô lô ma ra
 42. Hô lô hô lô hê rị
 43. Ta ra ta ra
 44. Tất lỵ tất lỵ
 45. Tô rô tô rô
 46. Bồ đề dạ – bồ đề dạ
 47. Bồ đà dạ – bồ đà dạ
 48. Di đế rị dạ
 49. Na ra cẩn tri
 50. Địa lỵ sắt ni na
 51. Ba dạ ma na
 52. Ta bà ha
 53. Tất đà da
 54. Ta bà ha
 55. Ma ha tất đà dạ
 56. Ta bà ha
 57. Tất đà du nghệ
 58. Thất bàn ra dạ
 59. Ta bà ha
 60. Na ra cẩn trì
 61. Ta bà ha
 62. Ma ra na ra
 63. Ta bà ha
 64. Tất ra tăng a mục khư da
 65. Ta bà ha
 66. Ta bà ma ha a tất đà dạ
 67. Ta bà ha
 68. Giả cát ra a tất đà dạ
 69. Ta bà ha
 70. Ba đà ma yết tất đà dạ
 71. Ta bà ha
 72. Na ra cẩn trì bàn đà ra da
 73. Ta bà ha
 74. Ma bà lợi thắng yết ra dạ
 75. Ta bà ha
 76. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da
 77. Nam mô a lị da
 78. Bà lô kiết đế
 79. Thước bàn ra dạ
 80. Ta bà ha
 81. Án tất điện đô
 82. Mạn đà ra
 83. Bạt đà dạ
 84. Ta bà ha

Các câu chuyện về Quan Thế Âm Bồ Tát