Home Lời hay Phật dạy Kinh Pháp Cú Kinh Pháp Cú 22 – Phẩm Địa Ngục

Kinh Pháp Cú 22 – Phẩm Địa Ngục

Kinh Pháp Cú 22
Kinh Pháp Cú 22

Kinh Pháp Cú 22 – Phẩm Địa Ngục

Kệ ngôn 306: Người nói dối không an lạc 

Kinh Pháp Cú Phẩm Địa Ngục306. “Nói láo đọa địa ngục
Có làm nói không làm,
Cả hai chết đồng đẳng,
Làm người, nghiệp hạ liệt.”

Kệ ngôn 307: Hậu quả ác hạnh

Kinh Pháp Cú Phẩm Địa Ngục307. “Nhiều người khoác cà sa,
Ác hạnh không nhiếp phục.
Người ác, do ác hạnh,
Phải sanh cõi Ðịa ngục.”

Kệ ngôn 308: Bất chính hại hơn khổ nạn

Kinh Pháp Cú Phẩm Địa Ngục308. “Tốt hơn nuốt hòn sắt
Cháy đỏ như than hồng,
Hơn ác giới, buông lung
Ăn đồ ăn quốc độ.”

Kệ ngôn 309, 310: Tai họa của tà dâm

user posted image309. “Bốn nạn chờ đợi người,
Phóng dật theo vợ người;
Mắc họa, ngủ không yên,
Bị chê là thứ ba,
Ðọa địa ngục, thứ bốn.”

Kinh Pháp Cú Phẩm Địa Ngục310 “Mắc họa, đọa ác thú,
Bị hoảng sợ, ít vui.
Quốc vương phạt trọng hình.
Vậy chớ theo vợ người.”

Kệ ngôn 311, 312, 313: An trú chánh niệm

Kinh Pháp Cú Phẩm Địa Ngục311. “Như cỏ sa (1) vụng nắm,
Tất bị họa đứt tay
Hạnh Sa môn tà vạy,
Tất bị đọa địa ngục.”

Kinh Pháp Cú Phẩm Địa Ngục312. “Sống phóng đãng buông lung,
Theo giới cấm ô nhiễm,
Sống Phạm hạnh đáng nghi
Sao chứng được quả lớn?

Kinh Pháp Cú Phẩm Địa Ngục313. “Cần phải làm, nên làm
Làm cùng tận khả năng
Xuất gia sống phóng đãng,
Chỉ tăng loạn bụi đời.”

Kệ ngôn 314: Thiện ác phân minh

Kinh Pháp Cú Phẩm Địa Ngục314. “Ác hạnh không nên làm,
Làm xong, chịu khổ lụy,
Thiện hạnh, ắt nên làm,
Làm xong, không ăn năn.”

Kệ ngôn 315: Chúng ta phải trả giá đắc cho sự chểnh mảng

Kinh Pháp Cú Phẩm Địa Ngục315. “Như thành ở biên thùy,
Trong ngoài đều phòng hộ
Cũng vậy, phòng hộ mình,
Sát na chớ buông lung.
Giây phút qua, sầu muộn.
Khi rơi vào địa ngục.”

Kệ ngôn 316, 317: Phải đặt tư lương đúng chỗ 

Kinh Pháp Cú Phẩm Địa Ngục316. “Không đáng hổ, lại hổ.
Việc đáng hổ, lại không.
Do chấp nhận tà kiến,
Chúng sanh đi ác thú.”

Kinh Pháp Cú Phẩm Địa Ngục317. “Không đáng sợ, lại sợ,
Ðáng sợ, lại thấy không,
Do chấp nhận tà kiến.
Chúng sanh đi ác thú.”

Kệ ngôn 318, 319: Chánh kiến cũng có nghĩa biết phân phải quấy

Kinh Pháp Cú Phẩm Địa Ngục318. “Không lỗi, lại thấy lỗi,
Có lỗi, lại thấy không,
Do chấp nhận tà kiến,
Chúng sanh đi ác thú.”

Kinh Pháp Cú Phẩm Địa Ngục319. “Có lỗi, biết có lỗi,
Không lỗi, biết là không,
Do chấp nhận chánh kiến,
Chúng sanh đi cõi lành.”