Home Lời hay Phật dạy Kinh Pháp Cú Kinh Pháp Cú 26 – Phẩm Bà La Môn

Kinh Pháp Cú 26 – Phẩm Bà La Môn

Kinh Pháp Cú 26
Kinh Pháp Cú 26

Kinh Pháp Cú 26 – Phẩm Bà La Môn

Kệ ngôn 383: Vấn đề nằm chỗ nào 

Kệ ngôn 384: Chỉ quán song tu

Kệ ngôn 385Đạo chân thật

Kệ ngôn 386: Thực chất mới quan trọng

Kệ ngôn 387: Hào quang vô lượng của Phật

Kệ ngôn 388: Có những thứ cần phải chính danh

Kệ ngôn 389 và 390: không hiềm hận mới là thượng căn

Kệ ngôn 391: Ba nghiệp thanh tịnh là bậc Chánh Nhơn 

Kệ ngôn 392: Quí kính với sự tri ân

Kệ ngôn 393: Đức độ cao qúi hơn giòng dõi:

Kệ ngôn 394: Nếu chỉ có bề ngoài

Kệ ngôn 395: Một hình ảnh ly trần

Kệ ngôn 396: Không nặng lòng thủđắc gọi là phạm chí

Kệ ngôn 397Bậc giải thoát cao qúi hơn cả

Kệ ngôn 398: Phá vỡ trói trăn

Kệ ngôn 399: Nhẫn nại là tư cách của thượng nhân

Kệ ngôn 400: Bậc hoàn toàn giải thoát

Kệ ngôn 401: Bậc giải thoát vô nhiễm

Kệ ngôn 402: Viên mãn giải thoát

Kệ ngôn 403: Biết đâu chân vọng vượt ngoài tử sanh

Kệ ngôn 404: Buông bỏ tất cả

Kệ ngôn 405: Tinh thần vô hại

Kệ ngôn 406: Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn

Kệ ngôn 407: Buông bỏ não phiền 

Kệ ngôn 408:Chân ngôn của bậc thánh trí

Kệ ngôn 409: Thánh nhân không lấy của phi pháp

Kệ ngôn 410: Bậc giải thoát không ham muốn

Kệ ngôn 411: Với bậc chứng đạo có gìđể tham luyến?

Kệ ngôn 412: Vượt ngoài thiện ác

Kệ ngôn 413: Sự tịnh lặng tối thượng

Kệ ngôn 414: Ba la yết đế

Kệ ngôn 415: Không để dục lạc dẫn đường

Kệ ngôn 416: Bậc xuất gia thoát tục

Kệ ngôn 417: Chẳng gì ràng buộc trong ba cõi

Kệ ngôn 418: Bậc chiến thắng tất cả

Kệ ngôn 419, 420: Dấu trần giờ vô tích

Kệ ngôn 421: Bàn tay không nắm níu

Kệ ngôn 422: Giải thoát mới thật là vinh quang

Kệ ngôn 423: Giác hạnh viên mãn