_ap_ufes{"success":true,"siteUrl":"botatquanam.com","urls":{"Home":"https://botatquanam.com","Category":"https://botatquanam.com/su-tich-cac-vi-phat/10-dai-de-tu-cua-duc-phat/","Archive":"https://botatquanam.com/2017/06/","Post":"https://botatquanam.com/6-cau-noi-chi-doc-trong-6-phut-nhung-lai-phai-suy-nghi-ca-doi/","Page":"https://botatquanam.com/que-quan-am-2/","Attachment":"https://botatquanam.com/?attachment_id=23615","Nav_menu_item":"https://botatquanam.com/5868/"}}_ap_ufee

Kinh Phật giáo

Kinh Phật giáo
Tổng hợp và sắp xếp các bộ kinh Phật giáo đầy đủ từ cơ bản cho người mới bắt đầu học đến những bộ kinh Phật pháp nâng cao. Nghe giảng kinh phật được thuyết pháp phật giáo bởi các đại đức, thượng tọa trí tuệ và đức độ.

Nghi Thức Siêu Độ Cho Thai Nhi Bị Hủy Diệt (Đã...

Nghi thức siêu độ cho thai nhi bị hủy diệt
NGHI THỨC SIÊU ĐỘ CHO THAI NHI BỊ HỦY DIỆT (Đã quá 49 ngày) (Chư Phật tử nghiêm tịnh thân tâm, quỳ, chắp tay cung kính....

Nghi Thức Cúng 49 Ngày: Siêu Độ Cho Thân Nhân

nghi thức cúng 49 ngày: cầu siêu cho thân nhân
Nghi Thức Cúng 49 Ngày: Siêu Độ Cho Thân Nhân Tịnh Tâm Trước Khóa Lễ: (Trước khi vào khóa lễ người chủ lễ (đại diện) ngồi...

KINH VU LAN BỒN

kinh vu lan bồn
KINH VU LAN BỒN (Thắp đèn đốt hương trầm xong, đứng ngay ngắn chắp tay để ngang ngực mật niệm) TỊNH PHÁP GIỚI CHƠN NGÔN: Án lam...

SÁM TỤNG VU LAN

đại hiếu mục kiền liên
SÁM TỤNG VU LAN 1 (Rằm tháng bảy) Ðệ tử chúng con, Vâng lời Phật dạy, Ngày rằm tháng bảy, Gặp hội Vu Lan, Phạm vũ huy hoàng, Ðốt hương đảnh...

Phật Thuyết Kinh Vu-lan Bồn

Phật thuyết kinh Vu Lan Bồn
Hán dịch: Nguyệt Thị Tam Tạng Trúc Pháp Hộ đời Tây Tấn Việt dịch: Tại gia Bồ-Tát giới Ưu-bà-tắc Nguyên Thuận (Xem Bản Dịch Thơ Lục...

Phật Thuyết Kinh Cha Mẹ Ân Trọng Khó Báo Đáp

Công ơn cha mẹ khó báo đáp
Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Cưu-ma-la-thập đời Diêu Tần Việt dịch: Tại gia Bồ-Tát giới Ưu-bà-tắc Nguyên Thuận Tôi nghe như vầy: Một thuở nọ, Đức...

Phật Thuyết Kinh Cha Mẹ Ân Trọng

cha mẹ ân trọng
Hán dịch: Tên người dịch đã bị thất lạc Việt dịch: Tại gia Bồ-tát giới Ưu-bà-tắc Nguyên Thuận Tôi nghe như vầy: Một thuở nọ, Đức Phật...

KINH ĐẠI BÁO PHỤ MẪU TRỌNG ÂN

báo ân cha mẹ
Hán dịch: Dao Tần Tam-tạng Pháp-sư Cưu-ma-la-thập Việt dịch: Thích Huyền Tôn NGHI THỨC TRÌ TỤNG KINH BÁO ÂN CHA MẸ Lời dặn cần thiết: Để sự trì tụng...

Phật Thuyết Kinh Báo Đáp Công Ơn Cha Mẹ

ơn nghĩa sinh thành
Phật Thuyết Kinh Báo Đáp Công Ơn Cha Mẹ KINH ĐẠI BÁO PHỤ MẪU TRỌNG ÂN Diễn Nghĩa Ta Từng Nghe Lời Tạc Như Vậy Một thuở nọ...

Phật Thuyết Kinh Ơn Cha Mẹ Khó Báo Đáp

Công ơn cha mẹ
Hán dịch: An Tức Tam Tạng An Thế Cao đời Hậu Hán Việt dịch: Tại gia Bồ-tát giới Ưu-bà-tắc Nguyên Thuận Tôi nghe như vầy: Một thuở...