_ap_ufes{"success":true,"siteUrl":"botatquanam.com","urls":{"Home":"https://botatquanam.com","Category":"https://botatquanam.com/su-tich-cac-vi-phat/10-dai-de-tu-cua-duc-phat/","Archive":"https://botatquanam.com/2017/02/","Post":"https://botatquanam.com/phat-day-mot-ngon-lua-san-dot-chay-rung-cong-duc/","Page":"https://botatquanam.com/tim-kiem/","Attachment":"https://botatquanam.com/tu-de-lam-gi/cau-phat/","Nav_menu_item":"https://botatquanam.com/5868/"}}_ap_ufee
3 loại nhân duyên vợ chồng

3 loại NHÂN DUYÊN tiền kiếp tạo nên duyên phận vợ...

Nhân duyên vợ chồng theo đạo Phật là do duyên số, có mang nghiệp, mang nợ mới đến được với nhau.“Có thể người vợ...