Home Lời hay Phật dạy Ngày xuân hành theo 10 điều Phật dạy trong kinh để được...

Ngày xuân hành theo 10 điều Phật dạy trong kinh để được an lành cả năm

lời Phật dạy
lời Phật dạy

10 điều Phật dạy được trích trong những bộ kinh Phật giáo, kinh Pháp Cú, Kinh Trung Bộ, Kinh tương ưng…. là những bản kinh Nikaya mà những lời Đức Phật nói ra được chắt lọc thành những lời ngắn gọn, dễ thực hành tu tập.

1. Loài người bị đắm say trong tài sản, trong dục, họ tham lam điên dại, trong các dục ở đời, về sau họ khổ đau, chịu quả báo ác nghiệp.

(Kinh Tương ưng  I)
2.Này các tỳ kheo, hãy là người thừa tự pháp của ta, không làm người thừa tự tài vật.
(Kinh Trung Bộ I).
3.
Tạo xấu mong chi có quả lành
Nhân gì quả nấy dắt chúng sanh
Ban ơn giáng hoạ nơi ta cả
Nghiệp báo soi đi tự thấy mình
4. Người giữ giới, sống theo giới luật được 5 lợi ích lớn:
  • Phước báo dồi dào
  • Tiếng tốt đồn xa
  • Tâm không sợ hãi
  • Chết được thanh thản
  • Sanh về cảnh giới an lành
(Kinh Đại Bát Niết Bàn)
5.
Người tâm ý an tịnh
Lời an nghiệp cũng an
Chánh trí chơn giải thoát
Tịnh lạc chính là đây
(Pháp Cú 96)
6.
Dầu nói trăm câu kệ
Nhưng không gì lợi ích
Tốt hơn một câu pháp
Nghe xong được tịnh lạc
(Pháp cú 102)
7.
Bố thí cúng dường một năm
Cầu phước, công đức vẫn không sánh bằng
Kính lễ các bậc Đạo sư
Tâm tánh chính trực đại từ phạm âm
(Pháp cú 108)
8.
Người mà tạo ác nghiệp đời
Không biết nhân quả tạo mời hay chăng?
Ác lai ác báo thường hằng
Như tự lấy lửa đốt thân chính mình
(Pháp Cú 136)
9.
Khó thay được làm người
Khó thay được sống còn
Khó thay nghe diệu pháp
Khó thay Phật ra đời
(Pháp cú 182)

10.

Giữ gìn tâm ý tịnh tu
Không nóng, không giận hơn thua chẳng màng
Tự mình thắng nghiệp hung tàn
Thuần thục chơn tánh, ý tùng pháp thân.