Nghệ thuật Phật giáo

Home Nghệ thuật Phật giáo

Bồ Tát và Bồ Tát Hạnh

Bồ Tát Hạnh
Bồ Tát, tiếng Phạn là Bồ Đề Tát Đóa (Bodhisattva), dịch nghĩa “Giác hữu tình”, “Đạo chúng sinh”, cách dịch cũ là Cao sĩ,...

Tam thế Phật và Tam thân Phật

Tam thế Phật
Trong hang động của một số thạch động, có khắc ba pho Phật tượng, trong đại điện của một số Phật tự cũng có...

Phật và Đức Thích Ca Mâu Ni

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni
Đức Thích Ca Mâu Ni sáng lập ra Phật giáo. Phật là tên gọi tắt của chữ Buddha (Phật Đà) theo tiếng Phạn, chỉ...

Đức Thích Ca Mâu Ni đản sanh ở đâu?

Lam Tỳ Ni nơi Đức Thích Ca Mâu Ni đản sinh
Nơi đản sanh của đức Thích Ca Mâu Ni là ở vườn hoa Lâm Tỳ Ni (Lumbini, nay là trấn Lỗ Minh Đài ở phía nam...

Thạch động A Chiên Đà nổi tiếng

Thạch động Ạjanta
Thạch động A Chiên Đà (Ajanta) là chùa hang đá Phật giáo nổi tiếng của Ấn Độ, nằm ở phía đông bắc cách thành...

Di tích nghệ thuật Phật giáo Ấn Độ

Lâm Tỳ Ny
Nghệ thuật Phật giáo Ấn Độ bắt đầu từ thời kỳ vương triều Khổng Tước vua A Dục (năm 273 - 232 TCN). Để...