Home Lịch sử Phật giáo Những nơi đức Phật hoằng pháp khi còn tại thế

Những nơi đức Phật hoằng pháp khi còn tại thế

đức Thích Ca
đức Thích Ca

Trong cuộc đời đức Phật khi còn hoằng pháp, địa phương được ngài cư trú lâu dài nhất là thành Vương Xá nước Ma Kiệt Đàthành Xá Vệ nước Câu Tát La. Tịnh xá Trúc Lâm và tịnh xá Kỳ Viên là hai tịnh xá được thành lập sớm nhất trong lịch sử Phật giáo.

Khi đức Thích Ca còn tại thế, Ngài thường xuyên qua lại hai tịnh xá này, đây cũng là nơi Ngài thuyết giảng Phật pháp với các đệ tử. Trúc Lâm và Kỳ Viên chính là hai tịnh xá quan trọng của Phật giáo sử.

Trong thời đại Thích Ca, tương truyền ở Ân Độ chủ yếu có 16 nước, trong đó có nước tương đối lớn như: Ma Kiệt Đà, Câu Tát La, Ương Già, Già Thi…

Lúc đó nước Ma Kiệt Đà đang ở thời kì thống trị của vua Tần Sa Ba La. Tần Sa Vương dùng chính sách đối ngoại “nước ở xa thì giao kết, nước ở gần thì tiến đánh” không ngừng thôn tính các nước nhỏ ở xung quanh, mở rộng lãnh thổ của mình, còn đối nội dùng các hình pháp khắt khe, không ngừng gia tăng sự thống trị chuyên chế, trở thành quốc gia lớn mạnh nhất trong các nước vào thời kỳ đó.

Bên ngoài thành Vương Xá, thủ đô nước Ma Kiệt Đà có một khu rừng trúc. Khu rừng này vốn thuộc sở hữu của một vị phú hào tên là Già Lan Đà. Già Lan Đà từng muốn đem khu vườn trúc này cúng dường cho “Ngoại đạo”. Gặp lúc đức Thích Ca đi đến nước Ma Kiệt Đà hoằng dương Phật pháp, trưởng giả Già Lan Đà sau khi nghe đức Thích Ca hoằng pháp, vô cùng kính trọng đức Phật, lập tức tin thờ Phật giáo và đem khu rừng trúc cúng dường cho đức Phật và các đệ tử của Ngài, trở thành nơi cư trú của đức Phật khi đến nưởc Ma Kiệt Đà truyền giáo thuyết pháp. Sau này quốc vương Tần Sa Bà La nước Ma Kiệt Đà cũng qui y Phật giáo, đức vua đã cho kiến tạo nhà cửa ở Trúc lâm để cho đức Thích Ca và các đệ tử có chỗ an trú, vì thế nơi này được gọi là Trúc lâm tịnh xá.

Cùng lúc này, ở nước Câu Tát La có một vị phú thương, tên là Tu Đạt Đa. Do Tu Đạt Đa thích bố thí và làm việc thiện, thường xuyên tiếp tế và giúp đỡ những người neo đơn cô độc, nên được mọi người xưng là “Cấp cô độc” (cung cấp cho người neo đơn).

Tu Đạt Đa sau khi nghe chuyện về đức Phật vô cùng kính mộ, muốn mời đức Thích Ca tới để truyền giáo. Nơi thành Vương Xá là thủ đô của nước Câu Tát La có một khu vườn rất rộng lớn, thuộc sở hữu của vương tử Kì Đà, Tu Đạt Đa bèn đến thương lượng với Kì Đà, rồi mua khu vườn của Vương tử dâng cho đức Thích Ca, hy vọng có thể khi nghênh thỉnh đức Thích Ca đến hoằng pháp và có nơi để cho đức Thích Ca và các đệ tử cư trú.

Lúc ấy Vương tử ra giá yêu cầu ông phải dùng vàng trải đầy đất trong vườn mới bán. Tu Đạt Đa nghe xong quả nhiên làm theo yêu cầu của Vương tử. Kì Đà Vương tử thấy vậy bèn quyết định cùng Tu Đạt Đa đem khu vườn dâng cho cho đức Phật, để nghềnh thỉnh đức Phật tới thuyết pháp. Khu vườn này do Tu Đạt Đa và Kì Đà cùng dâng hiến nên được mọi người gọi là: “Vườn Kì Đà Cấp cô độc”, gọi tắt Kì Viên Tịnh Xá.

Ngoại trừ Trúc Lâm tịnh xá và Kì Viên tịnh xá, ở núi Linh Thứu phía nam thành Vương Xá cũng là nơi đức Thích Ca thường xuyên thuyết pháp cho đệ tử. Căn cứ theo các tài liệu thuyết minh hiện có, sau khi đức Thích Ca Mâu Ni sáng lập Phật giáo, dẫn các đệ tử hoạt động ở lưu vực sông Hằng của Ấn Độ. Ngài hoằng dương Phật pháp trong 45 năm, cơ bản là ở khu vực này du hành giáo hóa chúng sinh. Sau khi đức Thích Ca viên tịch, đệ tử của Ngài đi hoằng pháp giáo hóa ở mọi nơi nên phạm vi truyền giáo được mở rộng hơn. Theo sự ghi chép trong các bộ “Đảo sử” và “Đại Sử” của Xrilanca, đức Phật cũng đã từng đến đây và lưu lại vết tích, nhưng đó vẫn chỉ là truyền thuyết chưa có nhiều kiểm chứng.