Phẩm Hoa: Cái đẹp trong đời – Kinh Pháp Cú

Phẩm Hoa: Cái đẹp trong đời – Kinh Pháp Cú

SHARE
Cái đẹp trong đời - Kinh Pháp Cú

Phẩm thứ 4 – phẩm Hoa trong kinh Pháp Cú do đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết nói về Cái đẹp trong đời.

Phẩm Hoa có tất cả 16 kệ ngôn. Bắt đầu từ kệ ngôn thứ 44 cho đến kệ ngôn thứ 59.

Để có thể hiểu thấu được lời giáo huấn của đức Phật, mỗi kệ ngôn đều có tóm tắt nội dung ngay tiêu đề, người học nên xem bức tranh minh họa cho mỗi kệ ngôn, sau đó đọc và ngẫm nghĩ ý của câu kệ.

16 kệ ngôn của phẩm Hoa trong kinh Pháp Cú

Kệ ngôn 44: Hãy quán triệt mảnh đất của nội tâm

Phẩm Hoa 44

Ai chinh phục đất này
Dạ ma, Thiên giới này?
Ai khéo giảng Pháp cú,
Như người khéo hái hoa?

Kệ ngôn 45: Hiểu Pháp Cú như người khéo hái hoa

Phẩm Hoa 45

Hữu học chinh phục đất,
Dạ ma, Thiên giới này.
Hữu học giảng Pháp cú,
Như người khéo hái hoa.

Kệ ngôn 46: Bẻ đi phiền não thoát được luân hồi

Phẩm Hoa 46

Biết thân như bọt nước,
Ngộ thân là như huyễn,
Bẻ tên hoa của ma,
Vượt tầm mắt thần chết.

Kệ ngôn 47: Giữa mộng và thực

Phẩm Hoa 47

Người nhặt các loại hoa,
Ý đắm say, tham nhiễm,
Bị thần chết mang đi,
Như lụt trôi làng ngủ.

Kệ ngôn 48: Quyền lực của các dục

Phẩm Hoa 48

Người nhặt các loại hoa,
Ý đắm say tham nhiễm,
Các dục chưa thỏa mãn,
Ðã bị chết chinh phục.

Kệ ngôn 49: Bậc thánh như ong lấy mật hoa

Phẩm Hoa 49

Như ong đến với hoa,
Không hại sắc và hương,
Che chở hoa, lấy nhụy.
Bậc Thánh đi vào làng

Kệ ngôn 50: Hãy tự tìm lỗi mình

Phẩm Hoa 50

Không nên nhìn lỗi người,
Người làm hay không làm.
Nên nhìn tự chính mình.
Có làm hay không làm.

Kệ ngôn 51: Nói mà không làm thì không có giá trị

Phẩm Hoa 51

Như bông hoa tươi đẹp,
Có sắc nhưng không hương.
Cũng vậy, lời khéo nói,
Không làm, không kết quả.

Kệ ngôn 52: Nói và làm thì có kết quả

Phẩm Hoa 52

Như bông hoa tươi đẹp,
Có sắc lại thêm hương;
Cũng vậy, lời khéo nói,
Có làm, có kết quả.

Kệ ngôn 53: Thân này phải làm nhiều việc lành

Phẩm Hoa 53

Như từ một đống hoa,
Nhiều tràng hoa được làm.
Cũng vậy, thân sanh tử,
Phải làm nhiều việc lành.

Kệ ngôn 54: Giới – định – tuệ thì tỏa khắp mọi phương

Phẩm Hoa 54

Hương các loại hoa thơm
Không ngược bay chiều gió
Nhưng hương người đức hạnh
Ngược gió khắp tung bay
Chỉ có bậc chân nhân
Tỏa khắp mọi phương trời.

Kệ ngôn 55: Giới – định – tuệ là vô thượng

Phẩm Hoa 55

Hoa chiên đàn, già la,
Hoa sen, hoa vũ quý,
Giữa những hương hoa ấy,
Giới hương là vô thượng.

Kệ ngôn 56: Giá trị của đức hạnh tỏa đến trời cao

Phẩm Hoa 56

Ít giá trị hương này,
Hương già la, chiên đàn;
Chỉ hương người đức hạnh,
Tối thượng tỏa Thiên giới.

Kệ ngôn 57: Xóa đi con đường ác ma

Phẩm Hoa 57

Nhưng ai có giới hạnh,
An trú không phóng dật,
Chánh trí, chơn giải thoát,
Ác ma không thấy đường.

Kệ ngôn 58: Sen thì mọc giữa bùn tanh

Phẩm Hoa 58

Như giữa đống rác nhớp,
Quăng bỏ trên đường lớn,
Chỗ ấy hoa sen nở,
Thơm sạch, đẹp ý người.

Kệ ngôn 59: Người Chánh Giác thì tuệ trí sáng ngời

Phẩm Hoa 59

Cũng vậy giữa quần sanh,
Uế nhiễm, mù, phàm tục,
Ðệ tử bậc Chánh Giác,
Sáng ngời với Tuệ Trí.