Home Lời hay Phật dạy Phẩm Tâm Ý: Đời sống nội tại – Kinh Pháp Cú

Phẩm Tâm Ý: Đời sống nội tại – Kinh Pháp Cú

Đời sống nội tại - Kinh Pháp Cú
Đời sống nội tại - Kinh Pháp Cú

Phẩm thứ 3 – phẩm Tâm Ý trong kinh Pháp Cú do đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết nói về Đời sống nội tại.

Phẩm Tâm Ý có tất cả 11 kệ ngôn. Bắt đầu từ kệ ngôn thứ 33 cho đến kệ ngôn thứ 43.

Để có thể hiểu thấu được lời giáo huấn của đức Phật, mỗi kệ ngôn đều có tóm tắt nội dung ngay tiêu đề, người học nên xem bức tranh minh họa cho mỗi kệ ngôn, sau đó đọc và ngẫm nghĩ ý của câu kệ.

11 kệ ngôn của phẩm Tâm Ý trong kinh Pháp Cú

Kệ ngôn 33: Tu tâm cần phải hiểu tâm mình

Phẩm Tâm Ý 33

Tâm hoảng hốt giao động,
Khó hộ trì, khó nhiếp,
Người trí làm tâm thẳng,
Như thợ tên, làm tên.

Kệ ngôn 34: Hãy đoạn tận ma tâm

Phẩm Tâm Ý 34

Như cá quăng lên bờ,
Vất ra ngoài thủy giới;
Tâm này vùng vẫy mạnh,
Hãy đoạn thế lực Ma.

Kệ ngôn 35: Tâm thuần ắc an lạc

Phẩm Tâm Ý 35

Khó nắm giữ, khinh động,
Theo các dục quay cuồng.
Lành thay, điều phục tâm;
Tâm điều, an lạc đến.

Kệ ngôn 36: Không dễ dàng biết được tâm của bản thân

Phẩm Tâm Ý 36

Tâm khó thấy, tế nhị,
Theo các dục quay cuồng.
Người trí phòng hộ tâm,
Tâm hộ, an lạc đến.

Kệ ngôn 37: Điều phục được tâm mình thì thoát khỏi trói buộc của ma chướng

Phẩm Tâm Ý 37

Chạy xa, sống một mình,
Không thân, ẩn hang sâu [1]
Ai điều phục được tâm,
Thoát khỏi Ma trói buộc. [2]

Kệ ngôn 38: Tâm ma thì không biết chân diệu pháp

Phẩm Tâm Ý 38

Ai tâm không an trú,
Không biết chân diệu pháp,
Tịnh tín bị rúng động,
Trí tuệ không viên thành.

Kệ ngôn 39: Tâm Phật thì không có gì sợ hãi

Phẩm Tâm Ý 39

Tâm không đầy tràn dục,
Tâm không (hận) công phá,
Ðoạn tuyệt mọi thiện ác,
Kẻ tỉnh không sợ hãi.

Kệ ngôn 40: Ma ngoài ma trong

Phẩm Tâm Ý 40

Biết thân như đồ gốm,
Trú tâm như thành trì,
Chống Ma với gươm trí ;
Giữ chiến thắng [3] không tham [4]

Kệ ngôn 41: Người độc hiểm sẽ tự hủy chính mình

Phẩm Tâm Ý 41

Không bao lâu thân này,
Sẽ nằm dài trên đất,
Bị vất bỏ, vô thức,
Như khúc cây vô dụng.

Kệ ngôn 42: Tà tâm là kẻ thù nguy hiểm cho bản thân

Phẩm Tâm Ý 42

Kẻ thù hại kẻ thù,
Oan gia hại oan gia,
Không bằng tâm hướng tà, [5]
Gây ác cho tự thân.

Kệ ngôn 43: Tâm lành là điều tốt nhất

Phẩm Tâm Ý 43

Ðiều mẹ cha bà con,
Không có thể làm được,
Tâm hướng chánh làm được
Làm được tốt đẹp hơn.

Chú thích:

[1] Trú xứ của Thức
[2] Dục giới, sắc giới, vô sắc giới
[3] Tức là quán (vipassana) mới chứng được.
[4] Ðối với các thiền mới chứng
[5] Hướng về 10 pháp bất thiện như sát sanh v.v…