Trong chuyên mục

Phật Bà Quan Âm có tồn tại không

Phật Bà Quan Âm có tồn tại không?

Phật Bà Quan Âm có tồn tại không? Trong Kinh điển Nguyên Thủy không thừa nhận sự tồn tại của những vị Bồ Tát Quan...