_ap_ufes{"success":true,"siteUrl":"botatquanam.com","urls":{"Home":"https://botatquanam.com","Category":"https://botatquanam.com/su-tich-cac-vi-phat/10-dai-de-tu-cua-duc-phat/","Archive":"https://botatquanam.com/2017/02/","Post":"https://botatquanam.com/phat-day-mot-ngon-lua-san-dot-chay-rung-cong-duc/","Page":"https://botatquanam.com/tim-kiem/","Attachment":"https://botatquanam.com/tu-de-lam-gi/cau-phat/","Nav_menu_item":"https://botatquanam.com/5868/"}}_ap_ufee

Sự tích các vị Phật

Sự tích các vị Phật

PHẦN 55: UY LỰC CỦA LÒNG TỪ BI (CHUYỆN PHẬT ĐỜI...

uy lực của lòng từ bi
Uy lực của lòng từ bi Cũng vào thời đức Phật, trong thành Xá-vệ có một người phụ nữ Bà-la-môn, họ Bà-tư-trá. Bà chỉ có...

PHẦN 54: UY LỰC CỦA LÒNG TỪ BI (CHUYỆN PHẬT ĐỜI...

uy lực của lòng từ bi
Uy lực của lòng từ bi Chư Phật, Bồ Tát thường tu tập tâm từ bi, cho nên khi đối diện với những hoàn cảnh...

PHẦN 52: CHUYỂN LUÂN THÁNH VƯƠNG (CHUYỆN PHẬT ĐỜI XƯA)

chuyển luân thánh vương
Vào thời quá khứ, người ta sống lâu vô lượng. Bấy giờ, ở thế gian có một vị vua tên là Thiện Trụ. Vua...

PHẦN 53: ỦNG HỘ CHÁNH PHÁP (CHUYỆN PHẬT ĐỜI XƯA)

ủng hộ chánh pháp
Ủng hộ chánh pháp Đức Phật có dạy rằng, người có thể hộ trì chánh pháp, đời sau sẽ thành tựu được thân thể rắn...

PHẦN 51: QUỈ THẦN KHOÁNG DÃ (CHUYỆN PHẬT ĐỜI XƯA)

quỉ thần Khoáng Dã
Ở các chùa có lệ, trước khi thọ trai thường có nghi thức thí thực cho cho quỉ thần Khoáng Dã. Lệ thí thực...

PHẦN 50: ĐỨC CỔ PHẬT THÍCH-CA (CHUYỆN PHẬT ĐỜI XƯA)

đức cổ phật thích ca
Đức cổ Phật Thích-ca Thuở xưa, có một thế giới gọi tên là cõi Ta-bà, có đức Phật Thế Tôn hiệu là Thích-ca Mâu-ni. Ngài...

PHẦN 49: SANH RA TRONG LỬA (CHUYỆN PHẬT ĐỜI XƯA)

sanh ra trong lửa
Sanh ra trong lửa Lúc ấy, đức Phật đến ngụ tại thành Chiêm-bà (Campaka), kinh đô xứ An-ga. Bấy giờ, trong thành có một vị đại...

PHẦN 48: QUẢ BÁO HIỆN TIỀN (CHUYỆN PHẬT ĐỜI XƯA)

quả báo hiện tiền
Trong kinh Đại Bát Niết-bàn, quyển 31, đức Phật Thích-ca Mâu-ni có kể lại cho Bồ Tát Sư Tử Hống nghe câu chuyện tiền...

PHẦN 47: BẦY NGỰA XAY LÚA (CHUYỆN PHẬT ĐỜI XƯA)

bầy ngựa xay lúa
Bầy ngựa xay lúa Thuở xưa, trong xứ Ấn Độ có một vị vua nuôi đến năm trăm con ngựa chiến. Trong nước thái bình...

PHẦN 46: VƯỢN VÀ RÙA (CHUYỆN PHẬT ĐỜI XƯA)

vượn và rùa
Vượn và rùa Thuở xưa, có con vượn ở trên một cây lớn trong rừng. Vượn rất hiền lành, không sát sanh hại mạng, đói...