Sự tích các vị Phật

Home Sự tích các vị Phật

Đức hạnh nhịn và nhường của Tôn Giả Xá Lợi Phất

Đức Phật khen phẩm hạnh của Tôn Giả Xá Lợi Phất
Tôn Giả Xá Lợi Phất đối với việc giáo pháp của đức Phật luôn tôn kính và phụng trì, đối với việc bố giáo...

Kinh hư không Tạng Bồ Tát Thần Chú

hư không tạng bồ tát
Tôi nghe như vầy, một thuở đức Phật trụ ở núi Khư La, nương theo chỗ ở của Chánh Giác Tiên, cùng với vô...

Giới thiệu về Ngài Bất Động Minh Vương

bất động minh vương
Ngài Bất Động Minh Vương – tên phạn là Acalanatha – Ngài là một trong 5 Đại Minh Vương của Mật giáo. Ngài Bất Động...

Sự tích Bồ tát Phổ Hiền

phổ hiền bồ tát
Khi Đức Phổ Hiền Bồ Tát chưa xuất gia học đạo, còn làm con thứ tư của vua vô Tránh Niệm, tên là Năng...

Sự tích Đại Thế Chí Bồ Tát

đại thế chí bồ tát
Đức Đại Thế Chí khi chưa xuất gia học đạo, thì Ngài chính là con thứ hai của vua Vô Tránh Niệm tên là...

Sự tích Bồ tát Văn Thù Sư Lợi

văn thù sư lợi
Đức Văn Thù Sư Lợi, khi chưa thành đạo thì Ngài là con thứ ba của vua Vô Tránh Niệm, tên là Vương Chúng...

Sự tích về Đại Thế Chí Bồ Tát

đại thế chí bồ tát
Đại Thế Chí là Bồ Tát nào? Trong các buổi lễ tại các chùa ở phần cuối có xướng lễ ba đức Phật Thích Ca,...

Sự tích Bồ tát Quán Thế Âm

bồ tát quán thế âm
Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, khi chưa xuất gia tu hành, có một kiếp Ngài làm con đầu lòng của vua Vô Tránh...

Sự tích Bồ tát Địa Tạng

bồ tát địa tạng
Đức Địa Tạng là một vị đã chứng bực Đẳng Giác trải đến vô lượng A Tăng Kỳ kiếp rồi. Ngài có lời đại...

Sự tích Bồ tát Chuẩn Đề

bồ tát chuẩn đề
Đức Chuẩn Đề vốn là Thất Cu Chi Phật Mẫu. Ngài thường thuyết Kinh Đà La Ni, nguyện cầu cho tất cả trong Thế gian...