10 đại đệ tử của đức Phật

Home Sự tích các vị Phật 10 đại đệ tử của đức Phật

Đức hạnh nhịn và nhường của Tôn Giả Xá Lợi Phất

Đức Phật khen phẩm hạnh của Tôn Giả Xá Lợi Phất
Tôn Giả Xá Lợi Phất đối với việc giáo pháp của đức Phật luôn tôn kính và phụng trì, đối với việc bố giáo...

Đức Phật thọ ký cho Tôn Giả Phú Lâu Na

Phú Lâu Na nghe Đức Phật thọ kí
Một hôm trong pháp hội, đức Phật nói rất nhiều về bốn sự nhân duyên túc thế, Phú Lâu Na nghe xong rất cảm...

A Na Luật và câu chuyện những năm cuối

Cuộc đời huy hoàng của tôn giả A Na Luật
A Na Luật hoạt động bên ngoài tăng đoàn như thế nào, thì trong giáo đoàn đức Thế Tôn cũng đãi ngộ A Na...

Tôn giả Ca Chiên Diên tôn niệm Tam Bảo

Tôn giả Ca Chiên Diên xưng niệm Tam Bảo
Tôn giả Ca Chiên Diên thiên tư thông tuệ, rốt cuộc bị trí huệ cao siêu và nhân cách vĩ đại của đức Phật...

Tôn Giả A Na Luật bị quở trách là loài sò...

Tôn giả A Na Luật và câu chuyện sì ốc ham ngủ
Đạo tâm của Tôn Giả A Na Luật rất kiên cố, tuy gặp sắc đẹp mà cũng không xao động, tâm địa của thầy...

La Hầu La – Cậu bé hạnh phúc nhất thế gian

Đức Phật dạy La Hầu La lúc nhỏ
Đức Phật của chúng ta, khi còn là Thái tử của Vương thành Ca Tỳ La, đã kết hôn với Công chúa Gia Du...

Ngài Xá Lợi Phất và câu chuyện thọ thức ăn bất...

Ngài Xá Lợi Phất và các sa di đi khất thực
Ngài Xá Lợi Phất là thủ tọa trong hàng đệ tử Phật, đại trí đại huệ, thần lực siêu quần, Ngài đối với đức...

Ngài Ưu Ba Ly quan tâm đến phá tăng và hòa...

Ngài Ưu Ba Ly quan tâm đến phá tăng và hòa tăng
Ngài Ưu Ba Ly đứng trên lập trường trì giới, nên thường quan tâm đến vấn đề pháp chế, vấn đề nam nữ, vấn...

Đức nhẫn nhục, kiên trì của La Hầu La

La Hầu La nghe lời Đức Phật kiên trì, nhẫn nhục
Từ khi được đức Phật chỉ dạy, và lại thường được ở bên cạnh sư phụ Xá Lợi Phất, nhận được sự hướng dẫn...

Tôn giả La Hầu La với chế độ hiến cúng tịnh...

Tịnh xá của Tôn giả La Hầu La
Sau khi Tôn giả La Hầu La ngộ đạo, địa vị trong giáo đoàn càng được đề cao, nhất là hàng tín chúng tại...