Tags Posts tagged with "hoằng pháp"

Tag: hoằng pháp

Phần 12: Thầy Quảng Pháp Du Tăng

Thầy Quảng Pháp đi khắp nơi để giảng dạy giáo lý Phật Giáo.
Thầy Quảng Pháp kéo cái phéc-mơ-tuya của chiếc va li sau khi đã cẩn thận kiểm tra mọi thứ trong đó. Đã đủ hết,...

Vua Ba Tư Nặc

Vua Ba Tư Nặc
Đức Thế Tôn cùng chư đệ tử sau khi an trú tại Tịnh Xá Kỳ Viên, vua nước Kiều Tát Di La là Ba...

Nghe thuyết pháp và nghe pháp thuyết

nghe thuyết pháp
Mỗi ngày có bao bài pháp được thuyết. Những gì xảy ra đều có lỹ do của nó, đều hợp lý và rằng nó...