Home Tags Kinh pháp cú

Tag: kinh pháp cú

Chiến thắng tự tâm mình

Chiến thắng chính mình Ngày xưa, có một chàng thanh niên, tuổi vừa hai mươi, cha mẹ lần lượt qua đời, để lại cho anh...

Kinh Pháp Cú 22 – Phẩm Địa Ngục

Kinh Pháp Cú 22
Kinh Pháp Cú 22 – Phẩm Địa Ngục Kệ ngôn 306: Người nói dối không an lạc  306. “Nói láo đọa địa ngục Có làm nói không làm, Cả...

Kinh Pháp Cú 21 – Phẩm Tạp Lục

Kinh Pháp Cú 21
Kinh Pháp Cú 21 – Phẩm Tạp Lục Kệ ngôn 290: Quả luôn nhiều gấp trăm lần nhân gieo  290. “Nhờ từ bỏ lạc nhỏ, Thấy được lạc...

Kinh Pháp Cú 26 – Phẩm Bà La Môn

Kinh Pháp Cú 26
Kinh Pháp Cú 26 – Phẩm Bà La Môn Kệ ngôn 383: Vấn đề nằm chỗ nào  Kệ ngôn 384: Chỉ quán song tu Kệ ngôn 385: Đạo chân...

Kinh Pháp Cú 25 – Phẩm Tỷ Kheo

Kinh Pháp Cú 25
Kinh Pháp Cú 25 – Phẩm Tỷ Kheo Kệ ngôn 360 - 361: Phòng hộ sáu căn  360. “Lành thay, phòng hộ mắt! Lành thay, phòng hộ tai. Lành...

Kinh Pháp Cú 24 – Phẩm Tham Ái

Kinh Pháp Cú 24
Kinh Pháp Cú 24 – Phẩm Tham Ái Kệ ngôn 334, 335, 336, 337: Hãy thấy nguy hiểm của khát ái  334. “Người sống đời phóng dật, Ái...

Kinh Pháp Cú 23 – Phẩm Voi Kệ

Kinh Pháp Cú 23
Kinh Pháp Cú 23 – Phẩm Voi Kệ ngôn 320,321,322: Như chiến tượng chốn trận tiền  320. “Ta như voi giữa trận, Hứng chịu cung tên rơi, Chịu đựng...

Kinh Pháp Cú 20 – Phẩm Đạo

Kinh Pháp Cú 20
Kinh Pháp Cú 20 – Phẩm Đạo Kệ ngôn 273, 274 , 275, 276: Con đường chánh đạo  273. “Tám chánh, đường thù thắng, Bốn câu, lý thù...

Kinh Pháp Cú 19 – Phẩm Pháp Trụ

Kinh Pháp Cú 19 – Phẩm Pháp Trụ
Kinh Pháp Cú 19 – Phẩm Pháp Trụ  Kệ ngôn 256 - 257: Người trí sống theo công lý  256. “Ngươi đâu phải pháp trụ, Xử sự quá...

Kinh Pháp Cú 18 – Phẩm Cấu Uế

Pháp Cú 18
Kinh Pháp Cú 18 – Phẩm Cấu Uế Kệ ngôn 235 - 238: Hãy tự làm hòn đảo  235. “Ngươi nay giống lá héo, Diêm sứ đang chờ...