Tags Posts tagged with "như lai"

Tag: như lai

10 Đại Nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền (thơ)

Đại Nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền
10 Đại Nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền (thơ) Một thường lễ kính chư Phật Lễ Phật, tâm Phật dung Phật tuệ sanh Kính Phật phước đức...

Tìm Thánh Tăng

thánh tăng
Tại một ngôi chùa Trung Quốc hồi xưa, có một vị sư nổi tiếng về hạnh ở dơ. Thầy lại không đủ điều kiện...

Lại Tra Hòa La

Bốn điểm thuyết giáo của Ðức Ðạo Sư thật vi diệu
Khi Ðức Phật du hóa tại xứ Kuru đến thị trấn Thu La, dân chúng đồn đãi kéo đến bái yết Ngài để nghe...

Vakkali

chẳng bao lâu Vakkaliđắc quả A La Hán
Vakkali là một thanh niên Bà La Môn ngụ tại thành Xá Vệ. Thời niên thiếu và thanh xuân của chàng trôi qua bình...

Phần 04. Mượn cớ xin sữa hàng phục ngoại đạo

Con bò đó ngày trước là người si mê chẳng tin Phật pháp nên khi chết phải đọa làm thân con bò
Tại nước Duy Da Ly, có một người Phạm Chí tên là Ma Da Lợi, nhà rất giàu có mà theo ngoại đạo,hàng ngày...

Người chăn bò Nanda

Mong Thế Tôn cho con được xuất gia với Thế Tôn, được thọ đại giới.
Khi còn tại gia Tôn giả Nanda là một thanh niên chăn bò mướn. Ngày ngày, Nanda dẫn bò đến ăn cỏ bên bờ...

Tôn giả A Nan

Tôn giả a nan
Trong vườn Cấp Cô Ðộc, rừng cây Kỳ Ðà, bấy giờ chúng Tỳ kheo vây quanh với nhau mà bàn luận rằng: “Không rõ...

Tâm cuồng loạn

cuồng loạn
Ngày xưa, tại một xứ nọ trong nước Ấn Ðộ dân chúng sống đời bình yên, mưa thuận gió hòa, chưa khi nào gặp...

Lễ cúng dường cuối cùng của Thuần Ðà

Lễ cúng dường
Ở nước Câu Di Na Kiệt có vị trưởng giả tên là Thuần Ðà, cùng 5000 vị trưởng giả nghe tin Phật sắp nhập...

Lời thề nguyện

Vị Thánh nữ nói trên là tiền thân ngài Ðịa Tạng Vương Bồ Tát.
Ðã hơn một tuần nhật rồi, vị Thánh nữ buồn rầu ủ ê, ăn không ngon miệng, ngủ không yên giấc, vì mẹ nàng...