Tags Posts tagged with "trại tăng"

Tag: trại tăng

Một lễ trai tăng lạ thường

Các thầy Tỳ Kheo, đắc được quả Tu Đà Hoàn.
Ngày xưa, một hôm đức Phật ngụ tại Kỳ Viên tịnh xá, có một bà Bà La Môn sắm sanh một lễ trai Tăng...

Tìm Thánh Tăng

thánh tăng
Tại một ngôi chùa Trung Quốc hồi xưa, có một vị sư nổi tiếng về hạnh ở dơ. Thầy lại không đủ điều kiện...