Home Tags Trì giới

Tag: trì giới

Câu hỏi 150: Việc cạo tóc của chư Tăng Ni. Câu...

Mời ban trợ niệm tới niệm Phật để vãng sinh
Câu hỏi 150: Việc cạo tóc của chư Tăng Ni Con bạch Thầy, con biết rằng người xuất gia là xuống tóc nguyện đầu tròn...

Phật dạy 8 pháp để sống an lạc

tám pháp
Trong kinh Pháp Cú Phật dạy rằng tâm làm chủ, tâm dẫn đầu các pháp thiện hay ác. Tâm là người thực hiện mọi...

Trì giới thanh tịnh

Trì giới thanh tịnh
Xưa tại núi Trung Nhạc có thầy Tỳ kheo Nguyên Khuê hằng ngày ngồi dưới gốc cây trong chốn rừng sâu u tịch để...

Phật dạy 8 pháp để sống an lạc

sống an lạc
Trong kinh Pháp Cú Phật dạy rằng tâm làm chủ, tâm dẫn đầu các pháp thiện hay ác. Tâm là người thực hiện mọi...