Nhân duyên trong Phật giáo

Home Truyện kể Phật giáo Nhân duyên trong Phật giáo
Những câu chuyện nhân duyên của nhà Phật

Phần 01: Công chúa gieo cầu

Loan tin gieo cầu Cái tin “Người đẹp gieo cầu” loan đi rất chóng. Thế là hai vị Quốc vương ở nước lân bang chưa...

Đẹp hơn con vua

Cậu bé đẹp hơn con vua.
Lúc ấy, Phật ở thành Vương-xá, nơi tinh xá Trúc Lâm. Bấy giờ có vị phu nhân vợ của vua Ba-tư-nặc thọ thai, sanh...

Tài tranh luận hơn người

Xá-lỵ-phất từ sau lần tranh luận thắng hết các vị luận sư, tìm theo các sư ngoại đạo mà tu học.
Lúc ấy, Phật ở thành Vương-xá, trong tịnh xá Trúc Lâm. Trong thành có một vị Phạm-chí tên là Điệt-sử, sanh được hai con....

Người không thể chết

Tỳ-kheo Hoàn-già-đạt muốn xuất gia học đạo nhưng cha mẹ không cho, liền tim cách nhảy núi, té sông, uống thuốc độc, tên bắn, thảy đều không chết. Sau được gặp Phật mà xuất gia học đạo.
Lúc ấy, Phật ở thành Ba-la-nại, trong vườn Lộc. Trong thành có vị quan phụ tướng đại thần, giàu có chẳng ai bằng, nhưng...

Người xấu xí

Đứa trẻ mới sinh ra có hình dung xấu xí, ai nhìn thấy cũng phải lánh xa. Đến cha mẹ dần dần cũng gớm ghiếc, xa lánh.
Lúc ấy, Phật ở gần thành Xá-vệ, trong vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc. Trong thành có một người trưởng giả giàu có vô...

Thân thể đầy ung nhọt

Đứa trẻ khi sinh ra thân thể đã mọc đầy những ung nhọt, đau nhức khốn khổ, kêu khóc không thôi.
Lúc ấy, Phật ở thành Xá-vệ, trong vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc. Trong thành có một người trưởng giả giàu có vô cùng,...

Sanh tử khổ lắm thay

Đứa trẻ sanh ra tự nhớ tiền kiếp, lên tiếng nói với người chung quanh rằng: “Sanh tử khổ lắm thay!”
Lúc ấy, Phật ở gần thành Xá-vệ, trong vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc. Trong thành có một người trưởng giả giàu có vô...

Đói khổ suốt đời

Tỳ-kheo đi khất thực.
Lúc ấy, Phật ở với chư tỳ-kheo gần thành Xá-vệ, trong vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc. Trong thành có một người vợ của...

Người không có tay

Phật thuyết nhân duyên về vì tỳ kheo không có hai bàn tay cho các chư vị tỳ-kheo
Lúc ấy, Phật ở gần thành Xá-vệ, trong vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc. Trong thành có vị trưởng giả giàu có vô cùng,...

Mang thai sáu mươi năm

Người mẹ mang thai sáu mươi năm
Lúc ấy, Phật ở thành Vương-xá, tinh xá Trúc Lâm. Trong thành có ông trưởng giả giàu có vô cùng, chọn được người vợ...