Home Truyện kể Phật giáo Vô tâm là đạo Người thân tín mong được tỉa râu cho vua

Người thân tín mong được tỉa râu cho vua

Người thân tín của vua
Người thân tín của vua

Quốc vương nọ có một người thân tín, trong một trận chiến, người thân tín này đã liều chết cứu vua. Vua vô cùng biết ơn, bảo người ấy:

— Khanh đã không màng sống chết cứu ta, ta sẽ ban thưởng trọng hậu cho khanh, vậy khanh muốn được ban thưởng gì hãy nói thẳng ra, ta sẽ đáp ứng.

Người người thân tín ấy nói:

— Hạ thần chỉ mong được tỉa râu cho bệ hạ!

Quốc vương nói:

— Được, nếu đó là việc khanh cho là xứng đáng với công lao của khanh thì khanh cứ làm .

Trích “Bách Dụ Kinh”

Lời bàn:

Câu chuyện cười chê những người quy y Phật pháp mà chỉ mong cầu được lợi ích hữu vi hoặc nhắm vào những món lợi nhỏ nhặt mà bỏ quên quả vị Bồ đề, cũng giống như người đại thần của quốc vương kia, đã không biết cách chọn cho mình phần thưởng xứng đáng.