y-vuong

bồ tát quan âm

Dân chúng thành U Du lại cư xử với đấng Ðạo Sư hệt như thành VươngXá, thành Tỳ Xá Ly

Hiền giả hiểu sâu biết rộng, nhớ dai và đẹp đẽ
Mì căn sốt ngũ vị